Datganiad hygyrchedd - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Datganiad hygyrchedd

Defnyddio'r wefan hon

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gwynedd Council a Public-i. Ein nod yw gwneud y safle hwn yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn hygyrch i bawb.

Rydym wedi cynnal prawf defnyddioldeb a hygyrchedd i sicrhau y gallwch:

 • We-lywio'r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • Gwe-lywio'r wefan gan ddefnyddio gorchmynion llais
 • Gwrando ar gynnwys y wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrîn
 • Chwyddo rhywfaint o'r cynnwys neu'r holl beth gan ddefnyddio chwyddwydr sgrîn
 • Gwneud y cynnwys yn haws ei ddarllen drwy newid lliw'r porwr a'r gosodiadau cyferbynnedd a ffont

My Computer My Way gan AbilityNet yn cynnig cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn hollol hygyrch eto:

 • Ni ddarperir isdeitlau ar gyfer cynnwys fideo a sain byw
 • Nid oes isdeitlau ar gyfer rhywfaint o'r cynnwys fideo a sain sydd wedi'i recordio ymlaen llaw
 • Nid oes disgrifiadau sain ar gyfer cynnwys fideo sydd wedi'i recordio ymlaen llaw
 • Some aspects of Google Maps are not accessible - any information shown in the map is also available as text
 • Some embedded social media content may not be accessible - unfortunately we have no control over this

Beth i'w wneud os na allwch ddefnyddio rhannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd-ei-darllen, recordiad sain neu Braille, cysylltwch â ni. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 10.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym yn ceisio gwella hygyrchedd y gwefan hon yn barhaus. Os gwelwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHD) yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori ar Gydraddoldeb a Chymorth (GCGCh).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Gwynedd Council a Public-i yn ymrwymedig i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe oherwydd yr achosion isod o ddiffyg cydymffurfiaeth.

Problemau â delweddau, fideo a sain

Is-deitlau

Ni ddarperir isdeitlau ar gyfer cynnwys fideo a sain byw.

Nid oes isdeitlau ar gyfer rhywfaint o'r cynnwys fideo a sain sydd wedi'i recordio ymlaen llaw.

Rydym wedi asesu'r gost o unioni'r mater hwn a chredwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Rydym yn adolygu cost a chywirdeb technoleg is-deitlau yn rheolaidd a byddwn yn ei hychwanegu at ein gwefan cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol.

Disgrifiadau sain

Nid oes disgrifiadau sain ar gyfer cynnwys fideo sydd wedi'i recordio ymlaen llaw.

Rydym wedi asesu'r gost o unioni'r mater hwn a chredwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Rydym yn adolygu cost a chywirdeb technoleg disgrifiadau sain yn rheolaidd a byddwn yn ei hychwanegu at ein gwefan cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol.

Sut rydym wedi profi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ddydd Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019 at 12:45pm gan dîm datblygu'r we yn Public-i.

Profwyd y tudalennau canlynol:

 • Tudalen cartref
 • Tudalen llyfrgell gwe-ddarlledu
 • Tudalen y chwaraewr (gan gynnwys y tabiau Gwe-ddarlledu, Sleidiau, Adnoddau, Map, Trawsgrifiad, Sain, Adborth a Phersonoli)
 • Tudalen cymorth
 • Tudalen canlyniadau chwilio
 • Tudalen polisi preifatrwydd a chwcis
This website has also been tested by a third-party organisation called Shaw Trust and awarded the Shaw Trust Accessibility Accreditation. View accreditation certificate.

Paratowyd y datganiad hwn ddydd Dydd Iau, 1 Awst 2019 at 12:30pm. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ddydd Dydd Mercher, 14 Hydref 2020 at 2:12pm.