Cymorth 

 • Gorolwg o'r Chwaraewr

  Chwaraewr Public-i Connect Player

  Mae'r Chwaraewr Public-i Connect Player yn galluogi gwylwyr i lywio trwy'r gweddarllediadau byw a'r rhai wedi'u harchifo drwy ddefnyddio pwyntiau cyfeirio a gwybodaeth ategol ar ffurf dolenni gwe, dogfennau a chyflwyniadau wrth wylio'r gweddarllediad.

  Gall gwylwyr hefyd roi adborth drwy ddefnyddio'r ffurflen adborth neu gwblhau arolwg pan fyddant ar gael drwy'r Chwaraewr a'r wybodaeth mynediad ynglyn â chyfranwyr unigol yn y gweddarllediad. Mae'r Chwaraewr yn chwarae naill ai fersiwn graffig cyfoethog neu'r fersiwn testun yn unig sydd â mynediad llawn.

  Chwilio am weddarllediad

  Mae tudalen gartref Connect yn dangos gorolwg o unrhyw gweddarllediadau byw, rhai bydd ar gael yn y dyfodol neu'r rhai diwethaf.

  Cliciwch ar y llyfrgell i weld yr holl gweddarllediadau ynghyd â Chwmwl Tagio i ddangos cynnwys y cyfarfodydd hynny.

  I ddod o hyd i gweddarllediadau yn ol pwnc, cliciwch ar air allweddol yn y Cwmwl Tagio i hidlo'n briodol.

  Gallwch ddod o hyd i gweddarllediadau drwy'r teitl drwy ddefnyddio'r adnodd chwilio yn y ddewislen a gallwch ddod o hyd i weddarllediad drwy chwilio am deitl, dyddiad neu air allweddol (defnyddiwch lythrennau bach i gyd).

  Gwylio gweddarllediad

  I wylio gweddarllediad, cliciwch ar deitl y gweddarllediad naill ai ar dudalen gorolwg neu'r llyfrgell; bydd hyn yn dechrau Chwaraewr Public-i Player mewn ffenestr arall. Bydd y gweddarllediad yn dechrau'n awtomatig - efallai bydd yn cymryd cwpwl o eiliadau.

  Gweddarllediadau byw wedi'u harchifo
  Dim ond yr wybodaeth gyfredol a welir yn ystod gweddarllediadau byw, nid oes modd neidio nôl i ran flaenorol o'r cyfarfod pan ddangosir yn fyw. Mae'r gweddarllediadau sydd wedi eu harchifo yn galluogi'r gwyliwr i lywio i unrhyw bwynt yn y gweddarllediad drwy ddefnyddio pwynt cyfeirio neu'r bar sgrôl a welir o dan y fideo. Mae gwybodaeth am yr unigolion a gyfranodd yn ystod y cyfarfod (proffiliau'r siaradwyr) ar gael yn dilyn archifo.
  Hygyrchedd: Alla i ddefnyddio'r bysellfwrdd i reoli y chwaraewr?

  Sicrhewch fod y chwaraewr fideo 'mewn ffocws' cyn defnyddio'r byselli isod (defnyddiwch bysell tab y bysellfwrdd neu'r llygoden i'w ddewis).

  - Chwarae / stopio: bar gofod
  - Llam yn ôl / ymlaen drwy'r fideo: bysellau saeth chwith / dde
  - Sain i fyny / i lawr: byselli saeth i fyny / i lawr- Mudo: bysell 'm'
  - Sgrîn lawn: bysell 'f'

  Llywio drwy'r gweddarllediad
  Mae dwy ffordd gall gwyliwr neidio i ran arall o'r gweddarllediad. Gellir defnyddio'r bar sgrolio a welir o dan y fideo i neidio ymlaen neu yn ôl i amser penodol o'r gweddarllediad. Yn ddefnyddiol iawn, gall y defnyddiwr neidio i bwynt ar yr agenda a/neu enw siaradwr ar y pwynt cyfeirio sy'n golygu gallu gweld materion o ddiddordeb yn syth.
  Ffurflen adborth
  Bydd unrhyw adborth a roir ar y ffurflen adborth yn cael ei anfon yn syth i'r sefydliad sy'n darparu'r gweddarllediad a fydd yn cael ei anfon i'r person priodol i ddelio gyda'r ymholiad. Mae Public-i yn monitro'r adborth am faterion technegol.

  Rhannu

  Mae modd rhannu tudalennau, teclynnau a Phwyntiau Agenda unigol dros e-bost, dolen URL ac amryw rwydweithiau cymdeithasol.

  Gallwch rannu Pwyntiau Agenda cyfan neu eitemau oddi fewn iddynt drwy ddefnyddio'r botwm rhannu. Bydd rhannu Pwynt Agenda'n gosod man cychwyn y fideo'n awtomatig. Mae modd newid hyn os oes angen.

  Sut ydw i'n lawrlwytho gwe-ddarllediad?

  Gallwch lawrlwytho rhai cyfarfodydd i'w gwylio oddi ar-lein.

  I lawrlwytho cyfarfod, cliciwch ar yr eicon lawrlwytho, wedi'i leoli ar far rheoli'r fideo, rhowch glic ochr dde ar y fideo a dewiswch 'download' o'r rhestr. Byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalen newydd, lle gallwch roi clic ochr dde ar y fideo a gorffen lawrlwytho.

  Geotagging' Tagio eitemau o agenda'r gweddarllediad
  Os oes gan unrhyw eitem ar yr agenda gyswllt â lleoliad daearyddol, bydd glôb bach yn ymddangos ar y sgrin ger yr eitem a phan fyddwch yn clicio arno, ymddengys ar fap yn y Chwaraewr Public-i i'r dde o'r fideo.
  Beth yw polau piniwn neu arolygon?
  Os cysylltir polau piniwn neu arolygon gyda gweddarllediad yna gwelir eicon ychwanegol drws nesaf i'r eicon adborth a ymddengys yn y Chwaraewr Public-i i'r dde o'r fideo. Mae'r wybodaeth a ddarperir yn ddi-enw a choladir gan yr awdurdod sy'n darparu'r gweddarllediad.
  Beth yw'r Fforwm?
  Os oes gan y gweddarllediad Fforwm ynghlwm, bydd tab y Fforwm yn ymddangos, gyda'r dewis o ddau fforwm: un fforwm safonol a gyflenwir drwy Disqus, lle gall defnyddwyr osod sylw sy'n cael ei gymedroli cyn ei gyhoeddi.

  UserVoice yw'r fforwm gosod agenda lle gellir gwahodd syniadau i'w trafod. Mae UserVoice yn caniatau i eraill bleidleisio a chynnig sylwadau ar awgrymiadau.

  Ffrydiau newyddion
  I dderbyn hysbys o weddarllediadau'r dyfodol neu danysgrifio i drafodaethau penodol, gall gwylwyr danysgrifio i'r Ffrwd newyddion. Cliciwch ar yr eicon Ffrydiau ar y gorolwg Gweddarlledu a gellir copio'r dolenni i unrhyw ddarllennydd Ffrydiau,
  Cwmwl Tagio
  Mae'r cwmwl tagio yn dangos y tagiau sydd wedi eu dynodi i'r gweddarllediad, gyda'r tagiau mwyaf poblogaeth yn fwy o ran maint. Wrth glicio ar y tagiau, bydd modd hidlo'r darllediad yn unol â'r tagiau. I ddileu'r hidlydd, cliciwch ar ':Tynnu'r hidlydd', dolen ar frig y dudalen.

 • Manylion technegol

  Manyleb y cyfrifiadur

  Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiau modern ddangos gwe-ddarllediadau. Mae ein chwaraewr yn defnyddio technoleg porwr HTML5 i ddangos y fideo. Rhaid galluogi cwcis a Javascript ar y porwr.

  Os ydych yn defnyddio fersiwn 8 neu 9 Internet Explorer, mae'n bosib na fydd ambell beth ar y wefan a'r chwaraewr fideo'n gweithio'n iawn. Mae angen Chwaraewr Flash Media hefyd i weld gwe-ddarllediadau yn y porwyr hyn.

 • Cwestiynau a ofynnir yn aml

  Pam na allaf glywed y darlledu?

  Y rheswm pennaf am ddiffyg sain yw nad yw'r person sy'n siarad wedi troi'r meicroffon ymlaen. Ond mae'n bwysig sicrhau fod gan eich cyfrifiadur fodd o gyfleu'r sain drwy gerdyn sain i naill seinydd neu glustffonau. Gellir troi lefel sain y darlledu i fyny neu i lawr drwy'r botwm lefel sain a welir o dan y fideo, a dylid gwneud yn siwr nad yw'r sain wedi ei dawelu, os ceir unrhyw broblemau. Yn olaf, dylid gwirio'r cyfrifiadur i wneud yn siwr fod y sain yn uchel ar y cyfrifiadur a'r seinydd. Oherwydd y systemau sain a ddefnyddir gan nifer o'n cleientiaid, gall y sain fod ychydig yn dawelach na'r hyn a ddisgwylir.

  Pam na allaf weld y darlledu?

  Os oes problem wrth wylio'r gwe-ddarllediad, mae'n bosibl bod hyn oherwydd:

  Ceisio gweld o fewn rhwydwaith corfforaethol sy'n atal ffrydiau fideo (gweler yr adran gymorth ar wylio o rwydwaith corfforaethol).
  - Nid yw'r gwe-ddarllediad perthnasol ar gael eto.
  - Gallai fod problem gyda ffrydio'r gwe-ddarllediad.

  Pam fod y llun wedi rhewi neu'n aneglur?

  Fel arfer mae hyn yn cael ei achosi gan gysylltiad araf â'r we. Er bod gwe-ddarllediadau Public-i wedi'u hamgodio i alluogi defnyddwyr ag unrhyw gyflymder cysylltiad gwe eu gwylio, gallai byffro ddigwydd os yw'r cysylltiad gwe'n araf. I leihau'r broblem, caewch unrhyw raglenni eraill a allai fod yn defnyddio'r cysylltiad gwe.

  Pam fod y chwaraewr yn byffro?

  Mae gwe-ddarllediadau wedi'u hamgodio ac mae modd eu gweld waeth beth fo cyflymder y cysylltiad â'r we, ond achosir byffro'n bennaf gan gysylltiad rhwydwaith araf. Gall cysylltiadau ADSL hefyd achosi byffro, gan fod pob llinell ADSL yn cael ei rhannu gan sawl defnyddiwr. Mae hyn yn golygu y gall y cysylltiad arafu ar adegau prysur. I leihau'r broblem, caewch unrhyw raglen arall a allai fod yn defnyddio cysylltiad â'r we.

  Sut gallaf ei weld ar sgrîn lawn?

  Dewiswyd maint ffenestr y fideo yn y Chwaraewr i gydbwyso rhwyddineb defnyddio ac ansawdd y llun. Mae modd rhoi'r fideo ar sgrîn lawn drwy ddewis yr eicon chwyddo neu bwyso bysell 'f'.

  Pam nad ydynt yn gweithio ar fy nghyfrifiadur gwaith?

  Os ydych yn gwylio o fewn rhwydwaith gorfforaethol, mae hi'n bosibl nad yw eich cyfrifiadur wedi ei osod fyny i ganiatau gweddarlledu. Cysylltwch â gweinyddydd eich rhwydwaith os cewch unrhyw broblemau.