Cartref - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Gorolwg o'r Gwe-Ddarlledu 

Yn dod yn fuan

Pwyllgor Cynllunio

Dydd Llun, 11 Rhagfyr 2023 at 1:00pm
Pwyllgor Cynllunio
11/12/2023 1.00 y.h.
Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

We-Ddarlledu Diweddar

Y Cyngor

Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023 at 1:30pm
Y Cyngor
07/12/2023 1.30 y.h.
Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023 at 10:30am
Pwyllgor Craffu Cymunedau
30/11/2023 10.30 y.b.
Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Y Cabinet

Dydd Mawrth, 28 Tachwedd 2023 at 1:00pm
Y Cabinet
28/11/2023 1.00 y.h.
Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Croeso 

Byddwn yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor Llawn, y Pwyllgor Cynllunio (pan cynhelir y cyfarfod yng Nghaernarfon) ac unrhyw bwyllgor arall sy'n debygol o fod o ddiddordeb i’r cyhoedd

Yma, bydd posib i chi wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo.

Beth yw gweddarllediad? Ystyr gweddarlledu yw darlledu fideo a sain ar y rhyngrwyd a bydd modd i'r sawl sydd am wylio wneud hynny drwy fynd i wefan y Cyngor.

Sut ydw i'n gwylio gweddarllediad? Os oes gennych gysylltiad â'r rhyngrwyd gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref. Gallwch wylio'r cyfarfodydd wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis wedi hynny. Hefyd, ar dudalen y gweddarllediad fe welwch ddolenni i raglen ac adroddiadau'r cyfarfod rydych chi'n ei wylio a fydd yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynghylch y materion a drafodir.

Archif Cyfarfodydd: Os ydych wedi methu cyfarfod neu os ydych am wylio rhan neu'r cyfan o gyfarfod eto, gallwch wneud hynny am hyd at chwe mis wedi dyddiad y cyfarfod. Mae'r pwyntiau mynegai yn caniatáu i chi fynd i eitem benodol ar yr agenda neu fynd i siaradwr penodol.

Adborth: Gallwch gyflwyno sylwadau ac adborth ynghylch y gweddarllediadau drwy ddefnyddio'r ffurflen adborth ar waelod tudalen y gweddarllediad.

Pan fyddwn wedi dechrau gweddarlledu, bydd posib gweld rhestr o gyfarfodydd diweddar a rhai'r dyfodol ar ochr dde'r dudalen hon. Cliciwch ar deitl y cyfarfod rydych chi am ei wylio. Er mwyn gweld cyfarfodydd cynharach, dewiswch y ddolen isod;

Er mwyn gwylio gweddarllediadau ar ôl y cyfnod 6 mis cysylltwch â: gwasanaethdemocratiaeth@gwynedd.llyw.cymru

Beth allaf ddisgwyl gweld? Wrth wylio gweddarllediad o gyfarfod y Cyngor Llawn neu bwyllgor, bydd y drefn yn ddieithr i rai sydd heb arfer ymwneud â hi.

  • Y person mwyaf amlwg yn y gweddarllediad fydd cadeirydd y cyfarfod, sydd yn gyfrifol am lywio’r drafodaeth ac arwain y cynghorwyr i ddod i benderfyniad. Gallai hynny olygu dod i gonsensws y mae pawb yn gytun ag ef neu, yn fwy ffurfiol, drwy ystyried cynigion a gwelliannau penodol fydd wedi eu cynnig gan gynghorwyr unigol.
  • Bydd lefel y ffurfioldeb yn amrywio o un cyfarfod i’r llall. Mewn cyfarfodydd o’r Cyngor llawn, mae disgwyl i gynghorwyr a swyddogion sefyll i siarad ond mae’r awyrgylch mewn cyfarfodydd eraill yn llai ffurfiol er mwyn annog trafodaeth, megis yn y pwyllgorau craffu.
  • Mae rheolau trafod yn rheoli holl gyfarfodydd y Cyngor gyda threfniadau lle mae disgwyl i gynghorwyr a swyddogion siarad “drwy’r cadeirydd” a chyfyngiad hefyd yn medru cael ei weithredu ar y nifer o droeon y mae cynghorydd yn cael siarad ar unrhyw fater.
  • Bydd y cynghorwyr yn eistedd o gwmpas y siambr ond, yn ogystal â’r cynghorwyr eu hunain, bydd rhai swyddogion proffesiynol a, weithiau, unigolion a wahoddwyd i siarad, yn cyfrannu at y trafodaethau i gynorthwyo’r cyfarfod i ddod i gasgliad ar fater.
  • Mae’r mwyafrif o’r cynghorwyr bellach yn derbyn eu rhaglenni ar gyfrifiaduron tabled sydd yn dal holl waith papur y cynghorydd ac yn medru cael ei ddefnyddio ar gyfer nodi sylwadau ond fe welir rhai cynghorwyr yn dal i ddefnyddio copiau papur o’r rhaglenni

Os oes gennych unrhyw gwestiwn pellach am y drefn a'r hyn sy'n digwydd, cysylltwch â: gwasanaethdemocratiaeth@gwynedd.llyw.cymru

Tanysgrifio 

Tanysgrifiwch i gael gwybod drwy e-bost am weddarllediadau i ddod sydd o bwys i chi